Regulations (Danish)

Download Regulations (Danish)

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Vedtægter

 

Indholdsfortegnelse

§1. Navn, hjemsted og formål

§ 2. Foreningens medlemmer

§ 3. Bestyrelsen

§ 4. Generalforsamlingen

§ 5. Regnskab og formue

Notice: For an English version please contact DASCS.

 

§1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Foreningens navn er “Danish Stem Cell Society” (DASCS).

Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune.

Foreningen har som det primære formål at fremme netværket mellem danske stamcelleforskere. Dette kan gøres gennem hjemmeside, sociale medier som Linkedin, via stamcellemøder og andre sociale arrangementer.

 

§2. FORENINGENS MEDLEMMER

Optagelse

Enhver fysisk person, der er fyldt 18 år, kan optages som medlem i foreningen. Det skal dog tilføjes, at foreningen primært henvender sig til personer med tilknytning inden for stamcellefeltet.

Medlemsrettigheder og pligter

Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter og efterleve foreningens formålsbestemmelse og er berettigede til at deltage i foreningens aktiviteter på lige fod med øvrige medlemmer.

Indmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til DASCS eller til den enhver tid beskrevne indmeldelsesprocedure. Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende forlanger det, efterprøve s af den førstkommende ordinære generalforsamling. Et udtrådt eller udmeldt medlem kan kun genoptages, såfremt eventuel ældre gæld til foreningen er berigtiget. Medlemmer, der er udmeldt af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtelser, kan kun genoptages som medlemmer med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 flertal blandt de fremmødte på denne.

 

Udmeldelse

Udmeldelse kan til en hver tid ske ved henvendelse til foreningen. Udmeldelse skal ske skriftligt. Bestyrelsen kan, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor, beslutte at udmelde et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Det udmeldte medlem kan forlange, at bestyrelsens beslutning om udmeldelse behandles på den førstkommende ordinære generalforsamling. Udmeldelsen står da ved magt, hvis den tiltrædes af 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen. Medlemmer, der trods skriftligt påkrav indeholdende mindst 30 dages betalingsfrist, ikke betaler forfaldent kontingent fra det pågældende regnskabsårs udløb ville blive udmeldt og dermed miste retten til at deltage i foreningens aktiviteter. Udmeldelsen eller sletning på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilken  udelukkelsen finder sted. Tilbagebetalingen af indskud kan i intet tilfælde finde sted, ej heller ved udmeldelse eller sletning på grund af kontingentrestance.

 

Kontingent

Ved indmeldelse i foreningen kan det forekomme at der skal betales et kontingent. Generalforsamlingen fastsætter hvert år på den ordinære generalforsamling kontingentet for det følgende regnskabsår. Størrelsen af kontingentet fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen kan fastsætte betalingstid og betalingsmåde for det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Hvis der reelt bliver betalt kontingent fremsendes en kvittering på medlemsskabet hvori størrelsen af kontingentet angives. Indtægter fra eventuelle kontingenter tjener primært til afholdelse af foreningens almene aktiviteter herunder møder.

 

§3.BESTYRELSEN

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højst 5 medlemmer inklusiv formanden, der alle vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg først på førstkommende ordinære generalforsamling, medmindre bestyrelsen derved bliver på mindre end 3 medlemmer. Er det tilfældet, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv, indtil den førstkommende ordinære generalforsamling. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv som minimum med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og er ansvarlig for driften og administrationen herunder regnskabsaflæggelse og budgetaflæggelse. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden, når der skønnes at være behov herfor, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom. Udover bestyrelsesmedlemmerne har revisor og andre af bestyrelsen inviterede adgang til bestyrelsen møder, dog uden stemmeret. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær, næstformandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt i bestyrelsen. I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne som underskrives af de deltagende medlemmer.

 

§4.GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle henseender.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt. Indkaldelse sker på hjemmesiden eller via Linkedin og skal angive tid og sted samt dagsorden. Indkaldelsen skal ske senest 30 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis formanden eller to medlemmer af bestyrelsen ønsker det.

 

Forslag

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt sendes til bestyrelsen, så forslaget er bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Dagsorden

Generalforsamlingen kan afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår.

4. Fremlæggelse af og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår.

5. Fastsættelse afmedlemsindskud og størrelse på årligt kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelle ændringer af vedtægterne.

9. Eventuelt.

 

Møde og stemmeret

Berettigede til at møde og stemme på generalforsamlingen er alle foreningens medlemmer. Hvert medlem har en stemme. Et medlem kan ikke stemme ved fuldmagt. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen og til at tage ordet.

 

Generalforsamlingens beslutninger

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter. Forslag om ændringer af vedtægterne eller opløsning af foreningen kan kun vedtages, hvis halvdelen af de stemmeberettigede er mødt, og 2/3 af de angive stemmer er for forslaget. Opnås denne majoritet ikke, men er der dog et flertal, der udgør 2/3 blandt de fremmødte, er bestyrelsen berettiget, men ikke forpligtet til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt det fremmødte medlemmer. For at vedtagelse af foreningens opløsning skal være gyldig, kræves endvidere at opløsningen godkendes af 2/3 af bestyrelsen. I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne som underskrives af dirigenten og formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden for foreningen.

 

§ 5. REGNSKAB OG FORMUE

Foreningens regnskabs- samt eventuelt kontingentår er fra 1. januar til den 31. december.

Det vedtagne årsregnskab underskrives af formanden, næstformanden og kasseren. Det påhviler bestyrelsen at sikre, at foreningens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

Foreningens formue eller indtægterne heraf kan ingen sinde udbetales til medlemmerne. Et medlems indskud kan således aldrig tilbagebetales, og der udbetales ikke dividende eller andet overskud til medlemmerne. Ved foreningens opløsning drager bestyrelsen omsorg for, at foreningens formue anvendes i overensstemmelse med dets formål, idet foreningens formue ej heller i en sådan situation, hverken helt eller delvist, kan udloddes til foreningens medlemmer.

Således vedtaget og ved underskrift bekræftet på foreningens stiftende generalforsamling den 2012-11-16.

 

ForeningensFormand:             Christian Clausen

Foreningens Næstformand:      Mikkel Rasmussen

Foreningens Kassér:                Christophe Madsen

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.